ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น

ภารกิจเฉพาะเครื่อง UAV ของเรา:

- งานป้องกันภัยและกรณีฉุกเฉิน

- งานตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน

- งานบังคับใช้กฏหมาย

- งานทางทหาร

- งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- งานด้านการเกษตร

- งานด้านอสังหาริมทรัพย์

- งานด้านการผลิตภาพยนตร์

 

ประมวลภาพข่าวและกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ในการวิจัย พัฒนา สาธิต ทดสอบการบินและทำการบินตามภารกิจต่างๆ ตามที่ได้มอบหมายจากหน่วยงานราชการและเอกชน สำหรับเครื่องอากาศยานบินไร้คนขับรุ่น Falcon V VTOL UAV ของบริษัทฯ

   เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. (DTI) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแสดงขีดความสามารถของผลงานวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ ครั้งที่ 2 ณ สนามบิน ดีวารี ชาญวีร์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อระดมองค์ความรู้และความเห็นเพื่อการพัฒนาแผนวิจัยพัฒนาระบบยานไร้คนขับ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานผู้ใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับและหน่วยงานวิจัยพัฒนาระบบยานไร้คนขับ โดยมีทงานของกลุ่มบริษัท TOP Engineering  เข้าร่วมงานนี้พร้อมกับนำเครื่องอากาศยานไร้นักบินปีกนิ่ง ขึ้น-ลง ทางดิ่งแบบ FUVEC (Fixed-wing Unmanned aerial vehicle with Vertical takeoff and landing Enabled Capability) บินรแสดงศักยภาพการทำงานของเครื่องด้วย

   เมื่อวันที่ 7 - 8 กันยายน 2559 กลุ่มบริษัท TOP Engineering เข้าร่วมการการสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหารไทย ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2559 ในรหัส Crimson Viper 2016 เป็นการสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร จัดขึ้นที่ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อ. เมือง จ. สระบุรี จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

   วันที่ 24 สิงหาคม 2559 พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร เสนาธิการทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิด งานภูมิปัญญานักรบไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 โดยมีการมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ททางทหารดีเด่น ประจำปี 2559 ให้กับผู้บังคับหน่วยและสิ่งประดิษฐ์ แบ่งเป็นด้านยุทโธปกรณ์ 8 รางวัล และ ด้านหลักการ 5 รางวัล วัตถุประสงค์ของงานนั้นจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกองทัพบก รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหารระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกที่ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และกลุ่มบริษัท TOP Engineering ได้นำเครื่อง Falcon-V VTOL เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยี่ป้องกันประเทศหรือ DTI ในงานนี้ด้วย ซึ่งมี ทหารและเจ้าหน้าที่ ผู้สนใจจำนวนมากเดินชม "อากาศยานไร้นักบินปีกนิ่ง ขึ้น-ลง ทางดิ่ง FUVEC Maritime" (Fixed-wing Unmanned aerial vehicle with Vertical takeoff and landing Enabled Capability) ผลงานของโครงการวิจัยร่วมกันระหว่าง กองทัพเรือ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ DTI และ บริษัท ท๊อป เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด โดยถูกพัฒนาจากเครื่องบินแบบขนาดเล็ก ความยาวปีกตั้งแต่ 1-4.5 เมตร สามารถขึ้นลงทางดิ่งได้ เพื่อใช้ทดแทนนักบินระดับมืออาชีพในภารกิจการบิน เช่น การบินสำรวจพื้นที่อันตราย ตรวจการณ์รักษาความปลอดภัย สำรวจทางวิทยาศาสตร์ หรือ ค้นหาและกู้ภัย เป็นต้น
 

   เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริษัท TOP Engineering ได้นำอากาศยานไร้นักบินแบบปีกนิ่ง ขึ้น-ลงทางดิ่ง รุ่น พิเจี้ยน-วี (Pigeon-V) ร่วมแสดงในงานเปิดตัว ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center หรือ ABC Center) จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฝ่ายเศรษฐกิจ (คสช. ฝ่ายเศรษฐกิจ) ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง หัวหน้า คสช. ฝ่ายเศรษฐกิจ และรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเป็นประธานเปิดศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ซึ่งบริษัทได้นำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการจัดการการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ที่ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (ลิน) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ อยู่ระหว่างโครงการนวัตกรรมระบบประเมินการเพาะปลูกอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ งบประมาณ 1.3 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อตรวจสอบกิจกรรมในแปลงอ้อย ทั้งการปลูก การเจริญเติบโต การตัดอ้อย ที่ทำสัญญากับโรงงาน, เพื่อให้ได้พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นปัจจุบัน และพื้นที่อ้อย, และเพื่อลดการทำงานของพนักงานภาคสนาม

อากาศยานไร้นักบินแบบปีกนิ่ง ขึ้น-ลงทางดิ่งที่ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอในงานที่ผ่านมานี้ ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง ข้อดีที่สำคัญคือสามารถขึ้น-ลงทางดิ่งโดยไม่จำเป็นต้องมีรันเวย์ (Runway) ความเร็วสูง (High Speed) ระยะเวลาทำการบินสูง (Long Endurance) และครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรได้มาก (Large Area Coverage)

   วันที่ 18 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริษัท TOP Engineering ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน "นาวีวิจัย 2016" ที่ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ จัดโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ โดยมีพลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน การจัดงาน นาวีวิจัย 2016 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของกองทัพเรือ เหล่าทัพ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ และบริษัท ท๊อป เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป ได้นำอากาศยานไร้คนขับแบบปีกนิ่งขึ้นลงทางดิ่งหรือ FUVEC ขึ้นทำการบินตรวจสอบเป้าหมายของเหตุการณ์สาธิตในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย

   เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 กองทัพเรือโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ (สวพ.ทร.) จัดพิธีลงนามในข้อตกลงร่วมวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้นักบินปีกนิ่ง ขึ้น-ลง ทางดิ่ง FUVEC Maritime (FUVEC: Fixed wing Unmanned aerial vehicle with Vertical takeoff and landing Enabled Capability) มูลค่า 40.5 ล้านบาท ระหว่าง กองทัพเรือ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ DTI และ กลุ่มบริษัท TOP Engineering ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ

   เมื่อวันที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2559 กลุ่มบริษัท TOP Engineering นำเครื่อง Falcon-V VTOL เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยและพัฒนากับสถาบันเทคโนโลยี่ป้องกันประเทศหรือ DTI ในงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาด้านอาวุธ/ยุทโธปกรณ์ และด้านความมั่นคงของ กระทรวงกลาโหม ในการจัดงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม คณะผู้บริหาร และประชาชนที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

   เมื่อวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัท TOP Engineering ได้นำเครื่อง Falcon-V VTOL เข้าร่วมแสดงกับบู๊ทของสถาบันเทคโนโลยี่ป้องกันประเทศหรือ DTI ที่งานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้าครั้งที่ 3 Ship Technology for the Next Decade" (Ship Tech.III) จัดโดยกรมอู่ทหารเรือ ณ HALL ๒ อาคารอิมเพ็คเอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์เมืองทองธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเรือในอนาคต โดยภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการ การจัดแสดงผลงานและเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนการสาธิตนำเสนอผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากร ของหน่วยงานภายในของกองทัพเรือ หน่วยงานภายนอกและสถาบันการศึกษาในประเทศ รวมถึงผู้ที่สนใจ ซึ่งจะได้รับข้อมูลและองค์ความรู้จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

   เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัท TOP Engineering ได้นำเครื่อง Falcon-V VTOL และ Pigeon-V VTOL ร่วมโชว์การบินในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559 บนเรือหลวงอ่างทอง ซึ่งจอดเทียบท่าบริเวณ ท่าเรือแหลมเทียนการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งมี พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานในพิธี โดยภายหลังพิธีเปิดกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559 ได้จัดให้มีการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารประกอบด้วยการบังคับใช้กฎหมายในทะเล การปราบเรือดำน้ำ การโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบก และการแสดงผลงานวิจัยต่างๆ

   เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ทีมงานกลุ่มบริษัท TOP Engineering ได้นำเครื่อง Falcon-V VTOL และ Pigeon-V VTOL ร่วมโชว์ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในส่วนของ สวพ.ทร. โดยมี พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมพูล ผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ได้จัดขึ้นที่โรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 102 กองบิน 2 สนามบินอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ปกครองนำพาบุตรหลานไปเที่ยวงานกันเป็นจำนวนมาก

   เมื่อวันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริษัท TOP Engineering ได้นำเครื่อง Falcon-V VTOL UAV พร้อมระบบควบคุมเครื่อง UAV เข้าร่วมจัดแสดงโชว์ในงาน Defense & Security 2015 จัดโดยกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่รวมศักยภาพความพร้อมด้านจัดแสดงอาวุธ ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีทางด้านการรักษาความปลอดภัย ณ อิมแพค เมืองทองธานี โซนไทยพาวิลเลี่ยน Thailand Pavilion Hall 7-8

   เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ทีมงานของกลุ่มบริษัท TOP Engineering ทำการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประโยชน์การใช้งานด้านชลประทานและสาธิตการบินของเครื่องอากาศยานบินไร้คนขับรุ่น Falcon-V VTOL UAV ณ สำนักชลประทานที่ 11 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยทำการบินสาธิตบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา

   เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 กลุ่มบริษัท TOP Engineering ได้รับโอกาสให้ทำการสาธิตและบรรยายสรุป ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และ พลเรือตรี อนุพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยายร่วมกับคณะนายทหารเรือที่เกี่ยวข้อง เป็นการบรรยายสรุปถึงวิธีการผลิตและจัดทำแผนที่แบบสามมิติด้วยการถ่ายภาพทางอากาศ (3D terrestrial and aerial imagery) ด้วยเครื่องอากาศยานบินไร้คนขับรุ่น Falcon V VTOL เพือ่เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนที่ทางอากาศด้วยตนเองของราชการต่อไป ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดียิ่งจากผู้เข้ารับชมการบรรยายครั้งนี้
 

   เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต - สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย แถลงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ที่สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน และท่านได้เข้าเยี่ยมชมบูธแสดงงานวิจัยของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) ที่ทางกลุ่มบริษัท TOP Engineering ร่วมจัดแสดงอยู่ด้วย

   เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริษัท TOP Engineering ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน "นาวีวิจัย 2015" Technology for Law Enforcement ที่หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผบ.ทร. เป็นประธานเปิดงาน งานนี้จัดเป็นประจำทุกปีโดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของกองทัพเรือ เหล่าทัพ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ

   เมื่อวันที่ 5 และ 6 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริษัท TOP Engineering เข้าร่วมการฝึกระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ชื่อ Crimson Viper 2015 เป็นการสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 สิงหาคม ที่ศูนย์การทหารราบ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม..

   เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริษัท TOP Engineering เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมของกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2558 และมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นของกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2558 ณ ห้องพินิตประชานาถในศาลาว่าการกลาโหม

ในงานดังกล่าว สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รางวัลชนะเลิศสำหรับผลงานวิจัยดีเด่น โดยมีเครื่องบิน VTOL UAV ต้นแบบ (เครื่องบินไร้คนขับที่ขึ้นลงทางดิ่งโดยไม่ต้องใช้สนามบิน) ที่สามารถบินได้ไกลเป็นระยะทางกว่า 100 กิโลเมตรของกลุ่มบริษัท TOP Engineering เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของ สวพ.ทร. ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ พร้อมทั้งได้นำผลงานแสดงต่อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม / ผู้บัญชาการกองทัพบก รวมทั้งผู้นำเหล่าทัพต่างๆ ในงานด้วย
 

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริษัท TOP Engineering เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ และ ร่วมบินสาธิตระบบอากาศยานไร้คนขับ ด้วยเครื่อง Falcon-V (VTOL UAV) จัดโดย สถาบันเทคโนโลยี่ป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ที่ ค่ายธนรัตน์ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2558.

   เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ทีมงานกลุ่มบริษัท TOP Engineering ได้เข้าร่วมแสดงเครื่อง Falcon-V (VTOL UAV) ในการฝึกดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริงของกองทัพภาคที่ 3 ณ สนามฝึกเขาแท่นช้าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้นำเหล่าทัพต่างๆ ร่วมเยี่ยมชมนวัตกรรมเทคโนโลยี่ UAV ด้านการทหาร และชมการฝึกดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริงในครั้งนี้ด้วย.

  วันที่ 12 มิถุนายน 2558 - กรมราชองครักษ์ ร่วมกับ กรมป่าไม้ เปิดศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ป่าเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี และทางกลุ่มบริษัท TOP Engineering ได้ทำการบินถ่ายภาพวิดีโอทางอากาศของกิจกรรมปลูกป่านี้ด้วย เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลของโครงการต่อไป

          พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการเขา พระยาเดินธง ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ป่าเขาพระยาเดินธง หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ และรายงานข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในจังหวัดลพบุรี

โครงการเขาพระยาเดินธง ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกรมราชองครักษ์ ร่วมกับ กรมป่าไม้ และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดขึ้น ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อม และความอยู่ดีกินดีของประชาขน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในท้องถิ่น และศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพรในอนาคต

โอกาสเดียวกัน รองสมุหราชองครักษ์ ยังได้เป็นประธานในการเปิดบ่อน้ำบาดาล และระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้สนับสนุนโครงการ พร้อมทั้งนำผู้ร่วมโครงการ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย

  เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2558 - ทีมงานกลุ่มบริษัท TOP Engineering ทำการบินถ่ายภาพทางอากาศ สร้างภาพสามมิติบริเวณพื้นที่ของโครงการทั้งหมดให้กับโครงการศูนย์การเรียนรู้และปลูกป่าเขาพระยาเดินธง ลพบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองบิน 2 ลพบุรี พลเรือเอก สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกิจการพิเศษกรมราชองครักษ์เป็นผู้อำนวยการโครงการดังกล่าว
 

ภาพ Animation จากภาพถ่ายทางอากาศ ของกลุ่มบริษัท TOP Engineering.

  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2558 ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และร่วมชมการสาธิตเครื่องบินไร้คนขับ UAV และปฏิบัติการทางทหารภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด กลุ่มบริษัท TOP Engineering ได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงสาธิตการบินขึ้นลงทางดิ่งของเครื่อง FALCON UAV ณ ลานปฏิบัติการทางทหารด้วย

  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ชมการสาธิตการบิน โดย Sparrow 1 โดยบินถ่ายภาพ เสาไฟ้าแรงสูง และ สถานีย่อย รวมทั้งการแสดงเครื่อง Fixwing ที่ขึ้นลงทางดิ่ง เพื่อความคล่องตัวในการใช้งานในบางพื้นที่

  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ตัวแทนจาก สพว.ทร. ชมการสาธิตการบิน โดยใช้ Sparrow 1 ปีก 3 เมตร โดยทำการบินระยะห่างจาก ศูนย์ควบคุมการบิน (Ground Control Station) ถึง 50 กม. ประสพผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย

          พล.ร.ต.เจียมศักดิ์ จันทร์เสนา ผอ.สวพ.ทร. พร้อมคณะข้าราชการ สวพ.ทร. เข้าเยี่ยมชมกลุ่มบริษัท TOP Engineering และร่วมฟังบรรยายสรุปขีดความสามารถ ผลงาน และความก้าวหน้าของโครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ของบริษัท ฯ นำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับของ สวพ.ทร. จว.ราชบุรี - หน้าข่าว สวพ.ทร.

 

Free web counters

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 | บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัท ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด 

233/187 ซอย 11 หมู่ 5 หมู่บ้านนันทวัน ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร: 662-759-8140 โทรสาร: 662-759-8922 E-mail: info@top-engcorp.com